Vápenopískové cihly Vapis disponují řadou vynikajících vlastností

Každý stavitel rodinného domu hledá pro svou stavbu zdící materiál s těmi nejlepšími vlastnostmi. Řadou vynikajících parametrů disponují vápenopískové cihly. Mezi jejich největší přednosti patří vysoká únosnost zdiva až na úrovni (P25 MPa, fk až 14 MPa), naprosto ojedinělé zvukově-izolační vlastnosti ( R'w = 55–56 dB při tl. zdiva 24 cm), velká požární odolnost - a co navíc - výtečné akumulační schopnosti materiálu. 

Díky vysoké pevnosti a únosnosti vápenopískových cihel je možné při realizaci nosných obvodových konstrukcí domů či objektů volit menší tloušťky cihel, což v konečném důsledku vede k zisku až o 7 % větší obytné plochy při shodně obestavěném půdorysu. Menší tloušťka cihel znamená také menší spotřebu malty, vody i energií. Společně s výkonnými tepelnými izolacemi je ve výstavbě domů z vápenopískových cihel dosahováno běžně nízkoenergetického až pasivního standardu stavby. Bez zajímavosti není určitě ani atraktivní cena, která se pohybuje na úrovni cca 610,-Kč bez DPH za 1m2 zdiva při stavebníky nejběžněji používané tloušťce cihly 17,5 cm.

Zdravotní nezávadnost na prvním místě
Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze a výhradně z těch nejlepších přírodních surovin. Základní surovinou pro jejich výrobu je jemný křemičitý písek (92 %), nehašené vápno ( 5 % ), voda a další přísady. Vznikají lisováním surové směsi do požadovaného tvaru a následně jsou vytvrzeny v autoklávu. Vysoká objemová hmotnost materiálu zajišťuje cihlám nadstandardní pevnost, kdy již při tloušťce 17,5 cm je možné z nich realizovat nosné obvodové zdivo 3 – 4 podlažních objektů. Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že díky vysoké objemové hmotnosti materiálu vápenopískové cihly lépe chrání uživatele interiérů domů před vlivy elektromagnetického záření.

Vapis – dodavatel komplexního sortimentu vápenopískových cihel nejvyšší kvality
Osvědčeným dodavatelem komplexního sortimentu vápenopískových cihel té nejvyšší kvality na trh v ČR je společnost Vapis stavební hmoty s.r.o. se sídlem v Králově Dvoře. Ta je dceřinou společností jednoho z nejvýznamnějších výrobců stavebních hmot v Evropě, společnosti Heidelberg Cement Group.

V jejím obchodním programu nalezneme veškerý sortiment vápenopískových cihel pro realizaci hrubé stavby. Jsou jimi bloky Vapis pro zdění na tenkovrstvou maltu ( lepidlo ) plné a duté ( pro ruční zdění ), příčkovky, bloky Vapis Quadro pro strojní zdění, bloky Vapis Quadro E pro strojní zdění s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací, Vapis vyrovnávací bloky a Vapis IZO vyrovnávací bloky, maloformátové cihly Vapis plné a duté pro normální maltu a běžné zdění, Vapis „U“ věncovky, Vapis překlady pro běžnou maltu a Vapis překlady pro tenkovrstvou maltu. K příslušenství pro strojní zdění patří i minijeřáb včetně osazovacího zařízení, Vapis jeřábový koš, štípačka bloků a montážní schůdky.

Kvalita a pevnost vápenopískových cihel Vapis
Vápenopískové zdící prvky Vapis mají vysokou pevnost a dodávají se dle ČSN EN 771-2 převážně v třídách pevnosti 10, 15, 20 a 25 N/mm². Na vyžádání je možné zhotovit i pevnosti vyšší.  

Třída pevnosti v tlaku je orientační statistická veličina pro rozpoznání zatížitelnosti zdiva. Rozhodující pro výpočty pevnosti zdiva v tlaku podle Eurocode 6 jsou ale hodnoty tzv. normalizované pevnosti v tlaku coby pevnosti v tlaku jednotlivých prvků přepočtené na pevnost v tlaku ekvivalentního zdícího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti, podle které se jednotlivé formáty do třídy pevnosti dle ČSN EN 771-2 začleňují. V závislosti na druhu malty a typu prvku se z ní vypočítává charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk.

Ruční zdění bloků Vapis
Základem pro efektivní zhotovení stavby z vápenopískových bloků je rastr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vychází z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat ručně do tenkovrstvé malty, a to jak z pohledu hmotnosti, tak i manipulovatelnosti. K dispozici je 8 tlouštěk zdiva od 7 do 36,5 cm, výška bloků je 248 mm, délka 248 nebo 498 mm. Jednotlivé tloušťky se vyrábí v různých pevnostech a objemových hmotnostech, takže je z pohledu projektu možné objekt optimalizovat i ekonomicky.

Strojní zdění Vapis Quadro a vapis Quadro E

Rychlost výstavby dnes při rozhodování o volbě stavebního materiálu sehrává u investorů stále významnější roli.

Právě tento parametr patří mezi hlavní přednosti přesného stavebnicového systému QUADRO při zdění s využitím minijeřábu do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábu zvyšuje na cca. 0,25 hod./m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány. Systémy VAPIS QUADRO se vyrábí v třídě pevnosti 20 resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Systém VAPIS QUADRO E navíc disponují průchozími otvory pro pohodlné vedení elektroinstalací bez sekání.

Použití vápenopískových cihel Vapis
Vápenopískové zdící prvky Vapis jsou určeny pro širokou oblast použití. Jsou vhodné pro realizaci nosných obvodových zdí rodinných i bytových domů, stejně tak jako vnitřních či sklepních příček. Venkovní stěny musí splňovat požadavky statické, protihlukové, tepelně-izolační a protipožární. Musí odolávat povětrnostnímu namáhání větrem, přívalovým dešťům i výkyvům teplot.

Obvodové nosné stěny z vápenopískových cihel jsou díky svému funkčnímu rozdělení zvláště účinné. Vápenopísková cihla přebírá úkoly statiky, protipožární ochrany, protihlukové ochrany a uchovávání tepla. Tepelná izolace zajišťuje flexibilní letní i zimní tepelnou pohodu. Obě vrstvy je možno dle požadavků optimalizovat až do požadované kvality (až po pasivní domy).

Kontaktní fasádní zateplovací systém
Zateplovací systémy plně přebírají funkci tepelné ochrany vápenopískového zdiva. To umožňuje vlastnímu zdícímu materiálu nabízet subtilní konstrukci venkovních nosných stěn, aniž by byly tepelně izolační vlastnosti konstrukce omezeny, při zachování a splnění ostatních požadavků na ni.

Naopak - široká nabídka zateplovacích systémů a tepelně izolujících materiálů na trhu umožňuje investorovi a projektantovi maximální volnost a svobodu v návrhu tepelně izolačních vlastností konstrukce - počínaje pouhým splněním normových požadavků až po konstrukce pasivních domů.

Zkušenosti s výstavbou z vápenopískových cihel Vapis v ČR
Díky svým vynikajícím vlastnostem získávají u nás konstrukce z vápenopískových cihel Vapis stále větší oblibu jak u stavebních profesionálů, tak i u zájemců o výstavbu rodinných domů. Nejlépe o tom vypovídá řada úspěšných realizací.

V oblasti rodinných domů bychom rádi zmínili například výstavbu Pasivního rezidenčního rodinného domu v Lojovicích (okres Praha - Východ), který byl zděn strojně s pomocí minijeřábu v systému VAPIS QUADRO-E, dále Nízkoenergetický bungalov v Bubovicích (okres Beroun), kdy bungalov nepravidelného půdorysu navržený v nízkoenergetickém standardu byl zděn ručním zděním při tloušťce zdiva 175 a 115 mm z formátů VAPIS 6DF (175) LD 15-1,4 a VAPIS 8DF (115) LD 15-1,6 , a ne v poslední řadě komplex 13 luxusních nízkoenergetických rodinných domů v rámci projektu Nový Sedlec ( Praha – Východ) – druhá etapa. Zde nosnou konstrukci domů tvoří vápenopískové zdivo tlouštěk 200 a 175mm (částečně 240mm), příčky 115mm. Využit zde byl systém strojního zdění VAPIS QUADRO a na celou výstavbu byly použity celkem 4 minijeřáby.

Ve výčtu referencí nechybí ani rezidenční pasivní bytový dům s názvem Vila Augustus v Praze - Strašnicích se 3 nadzemními podlažími. Tloušťky obvodových stěn a nosného zdiva zde činí 200 rep. 175 mm, příčky jsou tloušťky 115 mm. Zděno bylo strojně v systému VAPIS QUADRO s pomocí 1 minijeřábu. Ve výčtu referencí ať již rodinných, bytových či průmyslových objektů bychom mohli samozřejmě dále pokračovat.

A co říci závěrem?
Výhod vápenopískových cihel Vapis je skutečně celá řada. Ať již se jedná o jejich vysokou pevnost a díky ní možnost volby cihel menších tlouštěk pro obvodové zdivo, největší schopnost akumulace tepla ze všech zdících materiálů na trhu, požární odolnost, nejvyšší vzduchovou neprůzvučnost ( u prvků VAPIS je nejvyšší na trhu), kdy kupříkladu zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2 000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w = 55–56 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy normou ČSN 73 0532 řešící minimální úroveň ochrany proti hluku v budovách (53 dB) nebo možnost ručního i rychlého strojního zdění – stále to není všechno. Vápenopísková cihla funguje také jako přirozený regulátor vlhkosti. Má totiž výraznou schopnost ukládat vodní páry a opět je uvolňovat do vnitřního prostoru, pokud je již vzduch sušší. To společně s přírodními surovinami použitými pro její výrobu vytváří ekologicky čisté a zdravotně optimální prostředí ideální pro život.

Ivo Románek

Další články o tématu Dům a hrubá stavba