Dlouhodobá hodnota domů se zdivem VAPIS

Vápenopískové zdicí prvky VAPIS vynikají svou vysokou pevností a objemovou hmotností. Umožňují to pevné krystalické vazby křemíku a vápníku mezi zrnky písku, jejichž základní charakteristikou je především stálost.

Díky tomu mají bloky dlouhodobou životnost, aniž by po její dobu měnily své vlastnosti. Vysoká objemová hmotnost prvků
zaručuje také akustické a tepelně akumulační vlastnosti zdiva.

Hovoříme-li o stavbách pro budoucí generace, základní otázka zní, jakými technologiemi a z jakých materiálů se bude stavět za několik desetiletí. Dalším kritériem je schopnost objektu vyhovět požadavkům technologií, o kterých se nám dnes ani nezdá – požadavky na snižování energetické náročnosti budov se budou stále zvyšovat, nároky na kvalitu bydlení přitom porostou. Současná stavba by tedy měla umět vyjít vstříc budoucím požadavkům, protože investice do bydlení bývá celoživotním rozhodnutím. Z hlediska těchto pohledů na věc mají co říci vápenopískové systémy VAPIS pro ruční zdění a systémy strojního zdění pomocí minijeřábu VAPIS QUADRO.

Vápenopískové prvky jako přírodní materiál
Vápenopískové zdicí prvky VAPIS se vyrábějí z přírodních surovin – skládají se z jemného křemičitého písku (92 %), nehašeného vápna (5 %) a vody bez příměsí dalších látek. Surová směs je lisována do konečného tvaru a následně tvrzena v autoklávu. Technologií jsou tedy definovány fyzikální vlastnosti vápenopískových prvků – především enormní pevnost bloků (až P30) a jejich vysoká objemová hmotnost. Vápenokřemičité CSH-vazby mezi jednotlivými zrny písku jsou chemicky velmi stálé, proto má vápenopískový prvek velmi dlouhodobou životnost a nemění během ní své vlastnosti. Toto je základním předpokladem splnění požadavku na setrvalé uchování a udržení hodnoty objektu po dobu celé jeho existence. Zdivo představuje základní substanci celé stavby (byť ne tu nejnákladnější) a pokud nebude substance stavby hodnoty uchovávat, těžko ji může uchovat celý objekt. Jinými slovy – objekt z vápenopísku nebude za několik desetiletí natolik postižen amortizací a vlastní hodnota stavby z něj nebude klesat.

Zvukově izolační vlastnosti
Zvukově izolační vlastnosti vápenopískových prvků jsou dány jejich objemovou hmotností a z ní vyplývající plošné hmotností
zdiva včetně malty a omítek. Platí víceméně přímá úměra – čím vyšší objemová hmotnost prvku, tím vyšší útlum hluku. Zdivo VAPIS splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost je u prvků VAPIS nejvyšší na trhu. Například zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w 55–56 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy (53 dB). Lze předpokládat další nárůsty požadavků na akustickou ochranu objektů. Díky variabilitě technologie výroby se budou brzy uplatňovat i vápenopískové bloky s vyšší objemovou hmotností než třída 2,0 právě za účelem zvýšené protihlukové ochrany.

Strojní zdění QUADRO a QUADRO E
Podíváme-li se na realizaci stavby objektivem budoucnosti, bude i nadále jedním z důležitých parametrů při volbě konstrukčního systému a stavebních materiálů rychlost výstavby. Rostoucím požadavkům vyhoví již dnes používaný
přesný stavebnicový systém VAPIS QUADRO pro zdění s minijeřábem do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábku zvyšuje na 0,25 hod./m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány. Systémy VAPIS QUADRO nabízí dostatečnou pevnost zdiva pro zhotovení nejen rodinných domů, ale i náročných vícepodlažních objektů bytové výstavby (třídy pevnosti 20 resp. 25 MPa), současně plní s velkou rezervou normové požadavky vážené stavební neprůzvučnosti – např. pro mezibytové stěny 53 dB (naměřené hodnoty R’w 56 dB).

Bloky VAPIS QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50 x 50 cm), ty tvoří ca. 85 % zdiva. Doplňkové formáty a řada vyrovnávacích cihel umožňují dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu, omezují nutnost řezání a zmenšují zdicí modul, to vše optimálně v základním rastru zdění opět 12,5 cm. Celkem je k dispozici devět formátů cihel pro každou tloušťku zdiva. 

Optimalizace ve fázi projektové přípravy
Důležitým aspektem úspěchu budoucí stavby bude přidaná hodnota služeb poskytovaných při zhotovování stavby – již dnes dokáže stavbu zrychlit její optimalizace už ve fázi projektové přípravy objektu. Významným nástrojem pro zdění se tak stává kladečský plán stěn – tzv. spárořez. Plánovací software QUADROplan vykreslí na základě podkladů od projektanta přehledně všechny formáty cihel v každé stěně a současně spočítá přesné výměry – zedník se tedy nemusí starat o skladbu ani vazbu zdiva, postupuje přesně podle spárořezu. 3D-vizualizace slouží pro lepší představu řešení. I tato nádstavbová podpora je již v současnosti životaschopná a na stavbách se běžně uplatňuje.

Ochrana před letními horky
Tepelně akumulační vlastnosti vápenopískových prvků VAPIS jsou dlouhodobě ověřené a především v letním období představují výrazný příspěvek k energetickým úsporám. Teplotní situace v interiérech v létě závisí na mnoha faktorech - na slunečním záření pronikajícím do objektu, velikosti a orientaci okenních ploch, schopnosti skla propouštět teplo a svit, na schopnosti prostoru akumulovat teplo, na úrovni tepelné ochrany konstrukcí domu či na chování uživatelů stavby a úrovně větrání. Důležitou roli také sehrává zastínění objektu – venkovní rolety, žaluzie, slunolamy a vegetace.

Zde nabízí vně izolovaná zeď z vápenopískových prvků výhody, vysoká objemová hmotnost bloků se pozitivně odráží v tepelné pohodě. Zatímco vnější izolace v létě brání pronikání horka do interiéru, masivní vápenopískové zdivo v teplejší části dne odnímá teplo z vnitřku stavby a ochlazuje jej tak; v chladnější části dne předává nahromaděné teplo zpět do interiéru
a temperuje jej. Zabrání-li se nežádoucímu ohřevu interiéru nadměrným slunečním svitem, udrží vápenopískové zdivo konstantní teplotu po celý den.

Na základě výrazně vyšší akumulační hmoty dochází v objektech masivního charakteru k výrazně nižšímu výskytu přehřívání než u lehkých staveb. V akumulaci tepla výrazně pomáhají i vnitřní příčky z vápenopískových prvků, neboť zvyšují možnosti akumulace, takže otupují teplotní extrémy. Spolu s dostatečným zateplením tak vápenopískové bloky vytvářejí plně funkční konstrukci objektu, definující celoročně úspornou energetickou bilanci objektu úspěšnou po celou dobu jeho existence. 

Ing. Jiří Kux, jednatel společnosti
VAP IS stavební hmoty s.r.o.
Foto: Archiv VAP IS stavební hmoty s.r.o.,
německý svaz výrobců Kalksandstein